නිවන් දැකීමට සම්බුද්ධ ශාසනයේ තමන්ට ඕන තැනින් පටන් අරගෙන පුලුවන්ද

Dhamma Deepa