බුදුසරණ,ධම්‍ සරණ, සඝ සරණ හැර වෙන සරණක් තියෙනවද

බුදුසරණ,ධම්‍ සරණ, සඝ සරණ හැර වෙන සරණක් තියෙනවද