චිත්ත වීථීයක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නෙ මෙහෙමයි

චිත්ත වීථීයක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නෙ මෙහෙමයි