චිත්ත පීඩා මානසික පීඩා වලින් අතමිදීම පිණිස

චිත්ත පීඩා මානසික පීඩා වලින් අතමිදීම පිණිස