අතිපූජ්‍ය රේරුකානේ චන්දවිමල හිමි සමග පිලිසදරක්

අතිපූජ්‍ය රේරුකානේ චන්දවිමල හිමි සමග පිලිසදරක්