අතිපූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමිපානන් බණ Most Ven Nauyane Ariyadhamma Maha Thero

අතිපූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමිපානන් බණ Most Ven Nauyane Ariyadhamma Maha Thero