බෝපැත්ත ශ්‍රී සෝමානන්ද ඉංග්‍රිසි මාධ්‍ය මූලික පිරිවෙණේ පහන් 7000 මහා ආලෝක පූජාව