ආරණ්‍යවාසීව වැඩ වසන ස්වාමීන් වහන්සේ නමකට උපස්ථාන කොට කැද පූජා කිරීමෙන් අනතුරුව පිරිකර ද්‍රව්‍ය පූජා කොට, සිවුරු ආදිය පිරිසිදු කොට අන්ශකඩයක් පූජා කිරීමට දායක වීම.

ආරණ්යවාසීව වැඩ වසන ස්වාමීන් වහන්සේ නමකට උපස්ථාන කොට කැද පූජා කිරීමෙන් අනතුරුව පිරිකර ද්රව්ය පූජා කොට, සිවුරු ආදිය පිරිසිදු කොට අන්ශකඩයක් පූජා කිරීමට දායක වීම.
චානක මල්ලිට බොහොම පින්