පූජාවන්

ආරණ්යවාසීව වැඩ වසන ස්වාමීන් වහන්සේ නමකට උපස්ථාන කොට කැද පූජා කිරීමෙන් අනතුරුව පිරිකර ද්රව්ය පූජා කොට, සිවුරු ආදිය පිරිසිදු කොට අන්ශකඩයක් පූජා කිරීමට දායක වීම.
චානක මල්ලිට බොහොම පින්
February 23, 2021

ආරණ්‍යවාසීව වැඩ වසන ස්වාමීන් වහන්සේ නමකට උපස්ථාන කොට කැද පූජා කිරීමෙන් අනතුරුව පිරිකර ද්‍රව්‍ය පූජා කොට, සිවුරු ආදිය පිරිසිදු කොට අන්ශකඩයක් පූජා කිරීමට දායක වීම.

ආරණ්‍යවාසීව වැඩ වසන ස්වාමීන් වහන්සේ නමකට උපස්ථාන කොට කැද පූජා කිරීමෙන් අනතුරුව පිරිකර ද්‍රව්‍ය පූජා කොට, සිවුරු ආදිය පිරිසිදු කොට අන්ශකඩයක් පූජා කිරීමට දායක වීම. චානක
February 23, 2021

බෝපැත්ත ශ්‍රී සෝමානන්ද ඉංග්‍රිසි මාධ්‍ය මූලික පිරිවෙණේ පහන් 7000 මහා ආලෝක පූජාව

බෝපැත්ත ශ්‍රී සෝමානන්ද ඉංග්‍රිසි මාධ්‍ය මූලික පිරිවෙණේ 2020-01-20 දින පොඩි හාමුදුරුවන් වහන්සේලා සමග පැවැත්වූ පහන් 7000 මහා ආලෝක පූජාව.