අති පුජණීය රේරුකානේ චන්දවිමල හිමියන්ගේ චරිතාප්‍රදානය