මෙත් සදහම්‍ විකාශය ඔස්සේ විකාශනය වු බුදු ගුණ දේශනාව

මෙත් සදහම්‍ විකාශය ඔස්සේ විකාශනය වු බුදු ගුණ දේශනාව