පුඤ්ඤාභිසන්ද” සද්ධර්ම දේශනාව


May 29, 2021

Punggnabhisanda – “පුඤ්ඤාභිසන්ද” සද්ධර්ම දේශනාව – Ven. Kandekumbure Radha Thero

Punggnabhisanda – “පුඤ්ඤාභිසන්ද” සද්ධර්ම දේශනාව – Ven. Kandekumbure Radha Thero සැබෑ බෞද්ධයකු වන්නේ කෙසේද යන වග මනාව පෙන්වා දෙමින් 2018 ජනවාරි මස 01 වන දින ප:ව: 01 සිට ප: ව; 07 දක්වා බලංගොඩ සංඝික මහ