ස්වාමීන් වහන්සේලා

December 27, 2020

ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව දේශනා අංක 05

ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව මුලසිටම දේශනා ටික වලට වන්දීම සඳහා අනුපිලිවලින් ශ්‍රවණයකරන්න. ධම්ම නදී තිත්ථ ධර්ම දේශනා මාලාවේ ප්‍රධාන සංවිධායක මහතා වන සරත් ශාන්ත […]
December 27, 2020

සක්කායදිට්ඨිය ස්වභාවය

පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේගේ ධර්ම දේශනා
December 27, 2020

අතිපූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමිපානන් බණ-01

අතිපූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමිපානන්
December 27, 2020

පූජ්‍ය අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි -1

පූජ්‍ය අලුත්ගම පඤ්ඤාසාර හිමි