ධර්ම දේශණා මාතෘකා


December 27, 2020

පංචසීලය මැනවින් ආරක්ෂා කිරීම සීලයේ පිහිටා කටයුතු කිරීම

පංචසීලය මැනවින් ආරක්ෂා කිරීම සීලයේ පිහිටා කටයුතු කිරීම ගැන මැනවින් දැන ගැනීමට ශ්‍රවණය කරන්න පසුව අන් අයටත් ශ්‍රවණය කිරීම පිණිස share කරන්න. -පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප ස්වාමීන්