+ සුත්‍ර සජ්ඣායනා


July 11, 2021

Karaneeya Metta Sutta කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය

සූත්‍ර සජ්ජායනා 
Share: