සූත්‍ර දේශනා

May 25, 2021

සතර සතිපට්ඨාන දේශනා 01 | Satipatthana Meditation

සතර සතිපට්ඨාන දේශනා 01 | Satipatthana Meditation
May 25, 2021

සතර සතිපට්ඨාන දේශනා 02 | Satipatthana Meditation

සතර සතිපට්ඨාන දේශනා 02 | Satipatthana Meditation
May 25, 2021

01 නිදාන වර්ණනාව | සතිපට්ඨාන දේශනා

නිදාන වර්ණනාව | සතිපට්ඨාන දේශනා  01
May 26, 2021

සබ්‍බාසව සුත්‍රය අසුරින් 01 වන කොටස

සබ්‍බාසව සුත්‍රය අසුරින් 01 වන කොටස
May 26, 2021

02 මාතෘකා සහ ආනිශංස වර්ණනාව | සතිපට්ඨාන දේශණා

02. මාතෘකා සහ ආනිශංස වර්ණනාව | සතිපට්ඨාන දේශණා
May 26, 2021

03 සතරක් වූ සතිපට්ඨානයන් | සතිපට්ඨාන දේශනා මාලාව

සතරක් වූ සතිපට්ඨානයන් | සතිපට්ඨාන දේශනා මාලාව 03
May 26, 2021

04 වනයට රැගෙන යා යුතු ආයුධ | සතිපට්ඨාන දේශනා මාලාව

04. වනයට රැගෙන යා යුතු ආයුධ | සතිපට්ඨාන දේශනා මාලාව
May 26, 2021

05 වනයට රැගෙන යා යුතු ආයුධ 02 කොටස | සතිපට්ඨාන දේශනා මාලාව

  05. වනයට රැගෙන යා යුතු ආයුධ 02 කොටස | සතිපට්ඨාන දේශනා මාලාව
May 26, 2021

06 ධූතාංග 01 කොටස | සතිපට්ඨාන දේශනා මාලාව

06. ධූතාංග 01 කොටස | සතිපට්ඨාන දේශනා මාලාව