සජීවී විකාශ


May 26, 2021

Buddhist Tv Live

Buddhist Tv Live
May 27, 2021

Amadora Live Streaming

සිත් නිවා හමා එන අමා බුදු ගුණ සුවඳ”… ෴අමා දොර විවරවිය෴ අති පූජනීය බලංගොඩ රාධ ස්වාමීන්වහන්සේගේ උතුම් සදහම් දේශනා, සජීවී සද්ධර්ම දේශනා,නිරන්තරයෙන් ශ්‍රවණය කරන්න එක් වන්න…
May 30, 2021

Meth Tv Live Stream

මෙත් සදහම් විකාශය උතුම් දේශයක අභිමානය රැගෙන එන නාළිකාව Colombo Television මෙත් සඳහම් විකාශය සමග එක්වන්න. මෙත් බුද්ධාභිවන්දනා දායකත්ව ධර්ම දේශනා සදහා ඔබටත් දායකත්වයක් ලබාගත හැකිය. විමසීම් :- 0764400540 0342263646