ධර්ම දේශනා

December 8, 2021
පූජා වට්ටි වල පලතුරු පූජා කරහම දෙවියෝ පිහිට වෙයි ද

ගුණය අනුව දානයේ ආනිසංස වෙනස්වන අයුරු

December 8, 2021

දෙවියන්ට අපි දෙන පින් ගන්න පුළුවන්ද

December 8, 2021
පූජා වට්ටි වල පලතුරු පූජා කරහම දෙවියෝ පිහිට වෙයි ද

පූජා වට්ටි වල පලතුරු පූජා කරහම දෙවියෝ පිහිට වෙයි ද

සම්පූර්ණ දේශනාව  Link
November 5, 2021
Soonadanda Sutta සෝණදණ්ඩ සූත්‍රය

Soonadanda Sutta සෝණදණ්ඩ සූත්‍රය Most Ven. Prof. Kaburupitiye Wanarathana Mahanayaka Thero

November 5, 2021
Soonadanda Sutta සෝණදණ්ඩ සූත්‍රය

Soonadanda Sutta සෝණදණ්ඩ සූත්‍රය Ven Hingure Pannasekara thero

October 21, 2021

Keetagiri Sutta කීටාගිරි සූත්‍රය Ven Balangoda Radha Thero

October 20, 2021

02 මාතෘකා සහ ආනිශංස වර්ණනාව | සතිපට්ඨාන දේශණා

02. මාතෘකා සහ ආනිශංස වර්ණනාව | සතිපට්ඨාන දේශණා
October 19, 2021

චිත්ත පීඩා මානසික පීඩා වලින් අතමිදීම පිණිස

October 19, 2021

චිත්ත වීථීයක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නෙ මෙහෙමයි

චිත්ත වීථීයක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නෙ මෙහෙමයි
Share: