ධර්ම දේශණා

December 27, 2020

ගරු සමින්ද රණසිංහ මහතාගේ සහභාගීත්වයෙන් සිදු වන දහම් ගැටලු නිරාකරණය කිරීමේ වැඩසටහන් වල ඉතා වැදගත් ස්ථාන

ඔබ කෙරෙහි කරුණාවෙන් අද දින සිට ආතාපි දේශනා මාලාවේ විශේෂම වූ කාරණා වෙන වෙනම සහ සම්පූර්ණ දේශනා මාලාවක් මෙම album තුල ඔබ වෙනුවෙන් upload කිරීමට කටයුතු […]
December 27, 2020

පංචසීලය මැනවින් ආරක්ෂා කිරීම සීලයේ පිහිටා කටයුතු කිරීම

පංචසීලය මැනවින් ආරක්ෂා කිරීම සීලයේ පිහිටා කටයුතු කිරීම ගැන මැනවින් දැන ගැනීමට ශ්‍රවණය කරන්න පසුව අන් අයටත් ශ්‍රවණය කිරීම පිණිස share කරන්න. -පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප ස්වාමීන් […]