රේනුකානේ චන්දවිමල හිමියන්ගේ ධර්ම ග්‍රන්ථ


June 2, 2021

රේනුකානේ චන්දවිමල හිමියන්ගේ ධර්ම ග්‍රන්ථ

PDF බාගත කර ගැනීම සදහා https://www.mediafire.com/folder/j136uk5ntmz5t/Rerukane_Chandrawimala_Himi පොත් වෙනවෙනම බාගත කර ගැනීම සදහා https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fsandunarana.org%2Frerukane-chandawimala-maha-nayaka-thero%2F&psig=AOvVaw2Bsm6ZvkXmCh-n_Fm5srxC&ust=1622196884168000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjC8bnQ6fACFQAAAAAdAAAAABAl
June 2, 2021

රේනුකානේ චන්දවිමල හිමියන්ගේ සියලුම ධර්ම ග්‍රන්ථ එකම ඇප් එකකින්

*ධර්ම දානය පිණිස බෙදාහරින්න* Link- https://play.google.com/store/apps/de… Theruwan sarani #abhidarmaya #dhammadana #buddistbooks
June 2, 2021

අති පුජණීය රේරුකානේ චන්දවිමල හිමියන්ගේ චරිතාප්‍රදානය

Download link : https://drive.google.com/drive/folder… අති පුජණීය රේරුකානේ චන්දවිමල හිමියන්ගේ චරිතාප්‍රදානය, PDF පොතක් ලෙස මාගේ Google Drive එකට upload/උඩුගත කර ඇත. මෙම පොත අවශ්‍ය පින්වතුන් download/බාගනු මැනවි. තෙරුවන් සරණයි! 🙏🙏🙏 I have uploaded the biography of