සූත්‍ර විග්‍රහයන්

November 13, 2021
Karaneeya Matta Suttraya කරණීය මත්ත සූත්‍රය සම්පූර්ණ දේශනාව Ven. Koralayagama Saranathissa Thero

Karaneeya Matta Suttraya කරණීය මත්ත සූත්‍රය සම්පූර්ණ දේශනාව Ven. Koralayagama Saranathissa Thero

කරණීය මත්ත සූත්‍රය සම්පූර්ණ දේශනාව  Mp3
November 10, 2021
මහා සුපිණ සුත්‍රය ධම්මානුපස්සනා ධර්ම දේශනා  Ven Aluthgama Paghnasara Thero

Mahaa Supina Sutta මහා සුපිණ සුත්‍රය

Mp3 Listening    Mp3ශ්‍රවණය සදහා
November 5, 2021
Soonadanda Sutta සෝණදණ්ඩ සූත්‍රය

Soonadanda Sutta සෝණදණ්ඩ සූත්‍රය Most Ven. Prof. Kaburupitiye Wanarathana Mahanayaka Thero

November 5, 2021
Soonadanda Sutta සෝණදණ්ඩ සූත්‍රය

Soonadanda Sutta සෝණදණ්ඩ සූත්‍රය Ven Hingure Pannasekara thero

October 21, 2021

Keetagiri Suttra කීටාගිරි සූත්‍රය Ven.Mirahawatte Pannasiri thero

Keetagiri Suttra කීටාගිරි සූත්‍රය Ven.Mirahawatte Pannasiri thero
October 21, 2021

Keetagiri Sutta කීටාගිරි සූත්‍රය Ven Balangoda Radha Thero

October 21, 2021

Ambatta Sutta අම්බට්ඨ සූත්‍රය

Ambatta Sutta අම්බට්ඨ සූත්‍රය
July 11, 2021

කරණීය මෙත්ත සුත්‍රය Karaneeya Metta Sutta Ven.Balangoda Radha Thero

කරණිය මෙත්ත සුත්‍රය
July 9, 2021

කීටාගිරි සූත්‍ර දේශනා මාලාව Ven.Koralayagama Saranathissa Thero

කීටාගිරි සූත්‍රය 05
Share: