අති පුජණීය රේරුකානේ චන්දවිමල හිමියන්ගේ චරිතාප්‍රදානය

June 2, 2021
Published by: danacham

8 Views

 
අති පුජණීය රේරුකානේ චන්දවිමල හිමියන්ගේ චරිතාප්‍රදානය, PDF පොතක් ලෙස මාගේ Google Drive එකට upload/උඩුගත කර ඇත. මෙම පොත අවශ්‍ය පින්වතුන් download/බාගනු මැනවි. තෙරුවන් සරණයි! 🙏🙏🙏
I have uploaded the biography of Most Venerable Rerukane Chandawimala Thero as a PDF book, on to my Google Drive. Anyone who is interested in reading this book, please feel free to click on the above download link. Blessings of Buddha, Dhamma and Sangha! 🙏🙏🙏