පිටිදූවේ සිරිධම්මගෙ හොර රහත් බව ඉවරයි | සංඝයා ආරාධනා කළ සාකච්ඡාවෙන් පලා යයි..

May 25, 2021
Published by: danacham

11 Views

 
පිටිදූවේ සිරිධම්මගෙ හොර රහත් බව ඉවරයි | සංඝයා ආරාධනා කළ සාකච්ඡාවෙන් පලා යයි..