පංචසීලය මැනවින් ආරක්ෂා කිරීම සීලයේ පිහිටා කටයුතු කිරීම

December 27, 2020
Published by: danacham

3 Views

 
පංචසීලය මැනවින් ආරක්ෂා කිරීම සීලයේ පිහිටා කටයුතු කිරීම ගැන මැනවින් දැන ගැනීමට ශ්රවණය කරන්න පසුව අන් අයටත් ශ්රවණය කිරීම පිණිස share කරන්න.
-පූජ්ය ගලිගමුවේ ඥානදීප ස්වාමීන් වහන්සේ-