ගරු සමින්ද රණසිංහ මහතාගේ සහභාගීත්වයෙන් සිදු වන දහම් ගැටලු නිරාකරණය කිරීමේ වැඩසටහන් වල ඉතා වැදගත් ස්ථාන

December 27, 2020
Published by: danacham

2 Views

 
ඔබ කෙරෙහි කරුණාවෙන් අද දින සිට ආතාපි දේශනා මාලාවේ විශේෂම වූ කාරණා වෙන වෙනම සහ සම්පූර්ණ දේශනා මාලාවක් මෙම album තුල ඔබ වෙනුවෙන් upload කිරීමට කටයුතු කිරීමට මුල පිරුණි.